תקנון שימוש באתר טסים וחוסכים

התנאים המפורטים בתקנון זה להלן יחולו על כל השירותים הניתנים דרך אתר האינטרנט ונוגעים לכל סוג של שימוש באתר, דרך כל פלטפורמה טכנולוגית קיימת ואינם חלים על קישורים לאתרים חיצוניים לאתר זה.

המשתמש מצהיר ומאשר כי קרא בעיון את התנאים המפורטים בתקנון וכי הינו מסכים לכל האמור בהם, ללא סייגים כלשהם.

הרשמה של משתמש דרך האתר לטיסה ו/או לגבי כל הצעה אחרת המפורסמת באתר ומאפשרת רכישה דרכו, שמתווכת ע"י חברת פגסוס תיירות ונסיעות בע"מ (להלן – "החברה") מהווה הסכמה מלאה ומפורשת לכל התנאים והנהלים המובאים בתקנון זה, אשר מהווים חלק בלתי נפרד מההתקשרות המשתמש ו/או המזמין עם החברה.

תוכן האתר, והתקנון, מנוסח בלשון זכר, וזאת מטעמי נוחות בלבד, והינו מיועד הן לגברים והן לנשים.

האתר מיועד לחברי מועדון הצרכנות הוֹט ולבני משפחתם מקרבה ראשונה.

חברי מועדון הצרכנות הוט שישלמו על ההזמנה באתר בכרטיס ישראכרט-הוט יהנו מ-5% הנחה בחיוב. ההנחה תינתן רק על תשלומים שיקליים ולהזמנות באתר זה בלבד.

לא תינתן כל הנחה על תשלומים כגון: pay pal ו/או כל תשלום אחר שאינו כרטיס ישראכרט-הוט. אין כפל מבצעים והנחות!

המשתמש מצהיר ומאשר, כי ידוע לו כי לחברה הזכות לעדכן ו/או לשנות ו/או להפסיק ו/או לבטל את המידע המפורט בתקנון זה, מעת לעת, בהתאם להוראות כל דין הנוהג ושיקול דעתה המסחרי של החברה, והכל מבלי שתפגענה זכויות משתמשים שהזמינו שירות.

אין לראות בפרסומים באתר משום המלצה להצטרפות לשירות ו/או לרכישה ו/או להתקשרות. 
מומלץ לבדוק ולהשוות בטרם ביצוע ההזמנה ו/או הרכישה ו/או ההתקשרות.

המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו כי אין למועדון צרכנות הוֹט ו/או להסתדרות ההנדסאים והטכנאים ו/או להסתדרות האקדמאים במח"ר ו/או להסתדרות/לשכת המהנדסים ו/או לאיגוד העובדים הסוציאליים ו/או לחברת ישראכרט כל אחריות לאמור בפרסומים אילו ו/או לטיב השירותים הנרכשים דרך אתר אינטרנט זה.

1.      כללי:

·         המשתמש מצהיר, כי הינו תושב מדינת ישראל, וכי הינו מעל לגיל 18.

·         המשתמש מצהיר, כי הינו בעל חשבון בנק, וכי הינו עושה שימוש בכרטיס אשראי שהונפק לו כדין.

·         המשתמש מצהיר, כי כל הפרטים שמסר ו/או שימסור באמצעות האתר, הינם פרטיו האישיים והנכונים, לרבות כתובת מייל, שם מלא, כתובת מעודכנת, מספר טלפון ותעודת זהות.

·         המשתמש מצהיר כי השימוש באתר הינו לצורך פרטי בלבד.

הזמנה המבוצעת על ידי המשתמש באתר זה מהווה את הסכמתו לתנאי החברה ובכלל זה התנאים המנויים להלן. הזמנת שירותי הטיסה (להלן – "השירותים") מאת ספקי השירותים נעשית בכפוף לזמינותם, ובהתאם למידע הידוע לחברה או מידע שהיה על החברה לדעת.

החברה היא סוכנות נסיעות במהותה ועל כן היא פועלת כמתווכת בין הנוסע לבין ספקי השירותים השונים. הטיסות המוצעות באתר זה מבוצעות על אחריותם של ספקי השירותים למיניהם.

החברה מזמינה בעבורך את שירותי הטיסה מאת ספקי השירותים השונים (בכפוף לאמור בתקנון זה) בהתאם לפרטים המפורטים בהזמנתך.

החברה תבצע את ההזמנה במיומנות, תמסור לספקי השירותים את המידע הרלוונטי לעסקה ותוודא, ככל שנדרש, את התאמת ההזמנה למבוקש, ואולם לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לשיבושים ו/או תקלות בלתי צפויות ושאינן בשליטת החברה, אם יחולו אצל ספקי השירותים, עקב ביצוע לקוי של השירותים הקשורים בספקי שירותים, או עקב גורמים שאינם תלויים בספק כגון: שביתות, מזג אויר, ימי חג, כוח עליון, אירועי שעת חירום, שינויים בטיסות  וכדומה,  אלא אם ידעה או היה עליה לדעת מראש על אותה תקלה ו/או שיבוש של ממש.

במקרים אלו שלא סופק השרות שהלקוח הזמין מסיבות שאינן תלויות עם הספק, ההחזר הכספי תלוי בהחלטת הספק ולחברה אין אחריות ושליטה בנושא.

מוסכם בזאת כי כל תביעה ו/או טענה של הנוסע כנגד החברה, חייבת להיות מובאת בכתב לפני החברה לא יאוחר מ-30 יום לאחר חזרת הנוסע לארץ.

המשתמש בעצם כניסתו לאתר, מאשר כי ידוע לו שהאתר עושה שימוש ב-"קוקיס", ("Cookies") - קבצי טקסט האוספים מידע על הגולש באתר: מה חיפש, כמה זמן שהה באתר. מה האמצעי בעזרתו ביצע את הגלישה וכד'. המידע אינו שמי אלא מתבסס על כתובת ה-IP של המשתמש. מידע שנאסף יאפשר לנו להציג תכנים רלוונטיים עבור המשתמש. המשתמש יכול לנקות את ה"קוקיס" באופן עצמאי דרך הדפדפן הפרטי באמצעותו הוא גולש או לחסום אותן. יתכן שחסימתם תמנע מהמשתמש ליהנות מחלק מהאפשרויות אותן מציע האתר.

מובהר ומוסכם בזאת בין הצדדים כי האמור בתקנון זה הינו הסכם מותנה אשר יחייב את הצדדים, אף לאחר אישור ע"י החברה ולאחר קבלת אישור העסקה על ידי חברות כרטיסי האשראי ע"ש המזמין.

החברה שומרת על זכותה לעדכן ו/או לשנות ו/או להפסיק ו/או לבטל את המידע הנקוב בתקנון זה מפעם ולפעם, ובהתאם להוראות כל דין הנוהג, וכן בהתאם לשיקוליה המסחריים, והכל מבלי שתפגענה זכויות משתמשים שהזמינו שירות.

2.      תהליך ההזמנה

הזמנות באתר יבוצעו בהתאם להוראות שיפורטו בו.

אישור הזמנה- לאחר ביצוע ההזמנה ועד 24 שעות, יקבל המשתמש אישור באמצעות הדואר האלקטרוני שמסר בעת ביצוע ההזמנה. האישור יכלול את תמצית פרטי ההזמנה.

בכל מקרה בו, הודעה על אישור ההזמנה לא התקבלה יש ליצור קשר טלפוני מיידי עם מוקד שירות הלקוחות של החברה. בימים א-ה בין השעות 10:00-12:00 לא כולל ערבי חג וחג בטלפון 03-6374007 או במייל HOT@PEGASUSISRAEL.CO.IL

מובהר, כי כל עוד לא אושרה ההזמנה בכתב על ידי החברה, לא יהיה תוקף כלשהו להזמנה.

שינויים בהזמנה יתאפשרו אך ורק דרך יצרת קשר במייל HOT@PEGASUSISRAEL.CO.IL

3.      מדיניות ביטול בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן

משתמש שהזמין שירותים מן החברה דרך אתר האינטרנט ו/או בכל אופן המוגדר כעסקת מכר מרחוק (בהתאם לחוק הגנת הצרכן), יהיה רשאי לבטל ו/או לשנות את ההזמנה, מכל סיבה שהיא, ובכפוף לתנאים הבאים:

את הודעת הביטול יש לשלוח בכתב, לכתובת מייל: HOT@PEGASUSISRAEL.CO.IL יש לשמור העתק מהודעת הביטול, וכן אישור על משלוח ההודעה במייל, לפי העניין.

ביטול הזמנה ייעשה בכתב, ובתוך 14 (ארבעה עשר) ימים, מיום עשיית העסקה או מיום קבלת אישור ההזמנה, לפי המאוחר. החברה תשיב למשתמש בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את כספו בניכוי 5% מסכום ההזמנה או 100 ₪, לפי הנמוך ובלבד שהביטול לא נעשה עקב פגם או אי התאמה בשירות כמשמעות המונחים בסע' 14ה לחוק הגנת הצרכן תשמ"א - 1981.

חרף האמור לעיל, אם מועד ביטול העסקה חל בתוך 7 (שבעה) ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן, יחויב המזמין בדמי ביטול מלאים בשיעור מלוא עלות העסקה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל יובהר בזאת, כי בהתאם לסע' 14ג(ד)(2) לחוק הגנת הצרכן תשמ"א - 1981, ההסדר הקבוע בחוק הגנת הצרכן בקשר עם ביטול עסקאות מכר מרחוק לא יחול אם המועד שנקבע למתן השירות חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, ממועד עשיית העסקה.

 למען הסר ספק מובהר בזאת, כי האמור בסעיף זה הינו לצורכי יידוע בלבד, וכי הנוסח המחייב והמלא של הוראות הביטול בעסקאות מכר מרחוק הוא זה המפורט בסעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן תשמ"א - 1981. 

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי לא ניתן לבטל הזמנה בשיחה טלפונית. ביטול הזמנה יכנס לתוקפו רק כאשר תתקבל פנייה במייל מהלקוח – חבר מועדון הוט - הכוללת את בקשת הביטול. בהתקבל הפנייה בחברת פגסוס יקבל השולח מייל מחברת פגסוס שפנייתו התקבלה והחברה תיצור עימו קשר בהקדם.

במידה ולא התקבלה התייחסות חברת פגסוס יש לנסות לשלוח מייל נוסף ולקבל אישור על קבלתו בחברה כאמור לעיל.

4.      מדיניות ביטול/ שינוי עסקה

בכל מקרה בו ביטול עסקה אינו בגדרי הוראות חוק הגנת הצרכן כאמור לעיל, הרי שמדיניות ביטול ו/או שינוי העסקה תהא לפי מדיניות חברת התעופה כמפורט בתנאי חברת התעופה הרלוונטיים לסוג הכרטיס שהוזמן (חוקי הכרטיס). מומלץ לקרוא היטב את חוקי הכרטיס טרם אישור ההזמנה ולשמור תמונת מסך של תקנות חברת התעופה לגבי תנאי השינוי והביטול של הכרטיס המוזמן בעת ביצוע ההזמנה.

 

למען הסר ספק מובהר בזאת כי לא ניתן לבטל עסקה בשיחה טלפונית. ביטול של עסקה יכנס לתוקפו רק כאשר תתקבל פנייה במייל מהלקוח – חבר מועדון הוט - הכוללת את בקשת הביטול. בהתקבל הפנייה בחברת פגסוס יקבל השולח מייל מחברת פגסוס שפנייתו התקבלה והחברה תיצור עימו קשר בהקדם.

במידה ולא התקבלה התייחסות חברת פגסוס יש לנסות לשלוח מייל נוסף ולקבל אישור על קבלתו בחברה כאמור לעיל.

5.      תנאי תשלום ואבטחת האתר

באתר זה נעשה שימוש בפרוטוקול הסטנדרטי של המסחר האלקטרוני (SSL) ש"מערבל" את המידע העובר במערכת ומצפינו עד לאישור העסקה וקליטתה במערכות הגורמים הרלוונטים המורשים.

שער מכירה - מובהר, כי מחיר הטיסות הנקובים במטבע זר, ישולמו בשקלים לפי שער המכירה האחרון ביום העסקים שקדם למועד התשלום. שער המכירה שיחושב הינו שער העברות והמחאות הגבוה מבין השערים של הבנקים.

המזמין/המשתמש רשאי למלא את פרטי כרטיס האשראי המופיעים בטופס ההזמנה באתר ולשלוח אותם לחברה ביחד עם פרטי ההזמנה. האתר מאובטח (ראה באתר  אבטחת מידע), ופרטי המזמין/המשתמש שמורים  לשימוש בלעדי עבור הזמנותיכם.

התשלום יהא שיקלי, ובתשלום אחד בלבד. ההנחה בחיוב בשיעור 5% למשלמים בכרטיס ישראכרט-הוֹט תינתן אך ורק בתשלום שיקלי. תשלומים במטבעות זרים או בעסקאות צמודות מט"ח לא יזוכו בהנחה זו.

ככל שבוצעה העסקה באמצעות כרטיס אשראי, תהא רשאית החברה לחייב את המשתמש גם בהוצאות ששילמה לחברת כרטיסי האשראי, בהתאם לתקנה 5 לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010.

לחוק שירותי תעופה  )פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה(, התשע"ב - 2012 - לחץ כאן

6.      קניין רוחני

החברה הינה בעלת זכויות היוצרים באתר האינטרנט, וכן בכל הרכיבים המרכיבים אותו, ולא יהיה ניתן להעתיק, לשכפל, לפרסם וכן לבצע כל פעולה אחרת, אלא לאחר קבלת אישור בכתב ומראש מאת החברה ו/או במקום בו החברה אפשרה לעשות כן במפורש.

כל משתמש, מתחייב שלא לפגוע בזכויותיה הקנייניות של החברה באתר, וכן לא לפגוע בשמה המסחרי, ובלוגו החברה.

7.      מצגים ועליונות התקנון

אין החברה אחראית למידע, שלא נמסר בכתב על ידה ו/או הסותר את התקנון ו/או את אישור ההזמנה.

החברה איננה מחויבת להצהרות והודעות בעל פה של ספקי השירותים השונים ו/או עובדיהם ו/או על ידי הצהרות והודעות, שנכללו בעיתון ו/או באינטרנט ו/או בפרסומת ו/או ספקי השירותים השונים, להוציא החברה עצמה.

מובהר בזאת, כי אין בסמכות מי מעובדי החברה לשנות או לסטות, מהוראות תקנון זה.

8.      ביטוח וגבולות אחריות

החברה מצהירה, כי הינה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים, בשמירה על פרטי הלקוח ופרטיותו.

מובהר וידוע למשתמש, כי החברה הינה מתווכת בין נותני שירותים שונים, לרבות חברות תעופה (להלן: "הצדדים האחרים"), והחברה אינה יכולה להיות אחראית למחדלים או מעשים שאינם קשורים במישרין אליה לרבות, עיכוב במועדים, שיבושים שונים, ביצוע לקוי. כן מובהר, כי אין באמור לגרוע מזכויות המשתמש, כלפי הצדדים האחרים.

כן מובהר, כי החברה אינה אחראית לכל נזק שנגרם למשתמש כתוצאה מתאונה, מחלה לרבות הוצאות רפואיות כלשהן, נזקי כבודה, אבדות מטען ומסמכים, כרטיסי טיסה, דרכון וכל נזק אחר קשור לביצוע ההזמנה לגופה.

החברה ממליצה  לכל נוסע לדאוג לביטוח מתאים, מקיף ונרחב לפי צרכיו, לרבות פוליסת ביטוח אישי ומטען. את הזמנת הביטוח, חובה לבצע לפני הנסיעה.

במקרה של תביעה יפנה הנוסע ישירות לחברת הביטוח בה ערך את הביטוח. מומלץ אף לבטח את הכבודה שברשותך.
אין החברה אחראית במקרה שנוסע לא רכש ביטוח לפני נסיעתו.

מומלץ לכל נוסע לבדוק בעצמו לפני נסיעתו את הצורך בשימוש בתרופות ובחיסונים בארץ יעד נסיעתו. אין לחברה כל אחריות בנושא זה.

המשתמש מאשר כי ידוע לו, שהחברה אינה יכולה להתחייב לתקינות של 100% בתפעול האתר, בין כתוצאה מכח עליון ובין אם כתוצאה מהשבתה זמנית לצורך תפעול או שדרוג ו/או מפעולת זדון כלשהי מטעם צד שלישי ו/או כתוצאה מתקלה כלשהי ברשת האינטרנט, וכן המשתמש מוותר על כל טענה בעניין, כלפי החברה ו/או מי מטעמה.

המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך, שתוכן האתר הנוגע לצדדים אחרים, לרבות פרטי טיסות, בתי מלון וכל מה שניתן להזמנה ישירה באתר זה, הינם נתונים המגיעים לידי החברה מאת הצדדים האחרים, וכי רק להם ישנה אחראיות לתוכן המוצג.

החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע ו/או לעצור כל פעילות שהינה בלתי חוקית ו/או שיש בה חומר תועבה ו/או כל חומר אחר שיש בו לפגוע בחברה ובתדמיתה, וכן בציבור הרחב.

9.      אשרות ודרכונים

הנוסע הישראלי חייב באשרות כניסה לחלק מיעדי העולם. אין המארגנים אחראים לנזקי הנוסע, אם ייגרמו, כתוצאה ממצב של אי השגת אשרה מתאימה ו/או יציאה ללא אשרה כלל ו/או יציאה עם אשרה לא מתאימה.

יתכן מצב בו הנוסע לא יורשה לעלות לטיסה ללא אשרת כניסה מתאימה.

האחריות לברור ו/או לביצוע אשרות או צורך בהם הינה על הנוסע בלבד.

על הנוסע לוודא, כי ברשותו דרכון, אשר יהא בתוקף למשך חצי שנה לפחות, מיום יציאתו את הארץ. אין המארגנים אחראים לנזקי הנוסע, אם ייגרמו, עקב הגעתו לטיסה, כשברשותו דרכון, שאינו תקף למשך חצי שנה לפחות מיום יציאתו את הארץ, ו/או עקב יציאתו של נוסע את הארץ עם דרכון מוגבל ו/או עקב אי התרת יציאתו של הנוסע מהארץ או אי התרת כניסתו של נוסע לארץ מסוימת מסיבה כלשהי.

כן מומלץ לנוסעים, שעלול להיות חשש לגביהם של איסור יציאת מן הארץ, לבדוק במשטרת הגבולות הגבלה כאמור.

10.  טיסות

ניתן לבצע הזמנות לטיסות היוצאות מתל אביב - מנמל תעופה בן גוריון בלבד, טיסה לכיוון אחד או טיסה הלוך ושוב. (לדוגמה: מתל-אביב ללונדון או מתל אביב ללונדון וחזרה לתל-אביב).

לא ניתן לבצע טיסות הכרוכות בשילוב יעדים, (לדוגמה: טיסה מתל-אביב ללונדון וחזרה מאמסטרדם לתל-אביב).

הטיסות הכלולות הינן מסוג "שכר" ו/או טיסות סדירות, כהגדרתן בחוק ו/או בתקנות ו/או באמנות בינלאומיות, ויחולו עליהן כל ההוראות המתאימות לעניין המופיעות שם ובתנאים הנקובים בכרטיס הטיסה, בהתאם לנסיבות.

יצויין מפורשות, כי ייתכנו שינויים בשעות ובמועדי הטיסה ו/או בזהות המוביל האווירי, חלקם אף ללא הודעה מוקדמת ושינויים אלה הינם באחריותו הבלעדית של המוביל האווירי.

על הנוסע חלה חובה להתעדכן בשעת הטיסה הלוך במודיעין שדה התעופה, לכל היותר 12 שעות לפני המראתה. באם לא יעשה כן, מוסכם כי לא תשמע כל טענה בעניין שעת הטיסה הלוך.

חובה על כל נוסע, בלי יוצא מן הכלל, להתעדכן מיוזמתו בשעת הטיסה חזור, באמצעות הנציג המקומי או באמצעות מוקד אישורי הטיסה, בהתאם לנסיבות.

 חובה על הנוסע לוודא, כי הנו מעודכן בדרך בה הנו אמור לוודא את שעת הטיסה חזור עוד טרם יציאתו מהארץ.

מובהר בזאת, כי הארוחות המסופקות בטיסות השכר אותן משווקים המארגנים, הינן באחריותו הבלעדית של המוביל. המארגנים אינם יכולים להבטיח לנוסע אוכל מסוג מסוים, כגון אוכל כשר או צמחוני בטיסות ונוסע, החפץ לאכול אוכל מסוג מסוים בטיסות, יציין זאת בעת עריכת ההזמנה והמארגן יעביר את הבקשה למוביל.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי במרבית חברות השכר, לא ניתן לקבל אוכל כשר ו/או צמחוני וכי למארגן אין כל שליטה ו/או אחריות לאספקת האוכל המבוקש.

לא ניתנת הנחת מועדון על טיסות אשר מוגדרות כטיסות CODE SHARE, כלומר, טיסות אשר מפעיל הטיסה או סגמנט של טיסה מהכרטיס אינה מתופעלת ע"י חברת התעופה המקורית (ניתן לזהות זאת בעת ההזמנה, בדרך כלל, לפי מספר טיסה שהוא בעל 4 ספרות).

לדוגמא: במידה ונרכשת טיסה ללאס וגאס עם בריטיש איירוייס כאשר לבריטיש אין טיסה ישירה מלונדון ללאס וגאס והמקטע מתופעל על ידי חברה אחרת (מספר טיסה בעל 4 ספרות בדר"כ), כל הכרטיס מתל אביב לא מזוכה בהנחה.

צבירת נקודות הנוסע המתמיד – רכישת כרטיס במסגרת אתר זה בחברה בה רוכש הכרטיס משתייך למועדון הנוסע המתמיד תזכה את הרוכש בצבירת נקודות בחברה הרלוונטית.

11.  נשים בהיריון

נשים בהריון משבוע 24 חייבות באישור רפואי של רופא בשפה האנגלית על הריון תקין ועל אי מניעה לטוס.

כן מומלץ לבדוק אצל המוביל (הימי או האווירי, לפי העניין), כי אין מניעה ו/או הגבלה נוספת כלשהי.

 

12.  תינוקות

הנחה בגין תינוקות, מותנית בכך שגיל התינוק אינו עולה על שנתיים עד הטיסה האחרונה בהזמנה. במידה ויימצא תינוק שגילו עולה על גיל שנתיים ואשר ניתנה בגינו הנחת תינוקות, תחול על ההורים תוספת תשלום, הן בשדה התעופה והן בבית המלון. המחיר, המשולם על ידי הנוסע בעבור תינוק מתחת לגיל שנתיים, אינו כולל מקום מושב על הטיסה.

13.  הפרה של הוראות התקנון על ידי החברה

מוסכם בין הצדדים, כי בכל מקרה בו סבור המשתמש כי החברה פעלה בניגוד לאמור בתקנון זה ו/או כי הוראות התקנון מפרות חוק ו/או הוראה חוקית כלשהי ו/או הוא מבקש הבהרה כלשהי, יפנה בכתב לחברה באחת מן הדרכים הבאות: במייל: HOT@PEGASUSISRAEL.CO.IL

כן מוסכם, כי לחברה תהיה שהות של 14 ימים מיום קבלת המכתב, להגיב על האמור בתוכן המכתב. משתמש שלא יפעל כאמור, מסכים מראש שכל פנייה מצדו לערכאות תמחק ויתאפשר לחברה לתקן את הטעון תיקון, לשיקולה.

14.  התיישנות

בהתאם להוראת סעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958 מוסכם על המזמין כי לא יהיה זכאי להגיש כנגד החברה ו/או מי מטעמה כל תביעה שהיא בקשר להזמנת השירותים שנרכשו לאחר חלוף שנה וחצי ממועד ההזמנה.

15.  בוררות

במקרה של מחלוקת או כל תביעה ו/או טענה של עמית מועדון כנגד המועדון ו/או החברה עומדת בפני עמית המועדון האפשרות לבירור המחלוקת, בהליך של בוררות. הבורר יהיה אחד ממזכירי המחוזות של הסתדרות ההנדסאים והטכנאים. הבורר לא יהיה קשור בדין המהותי ובדיני הראיות ופסיקתו תחייב את החברה ואת חבר המועדון. הבורר לא יגבה שכר-טרחה כלשהו בגין הבוררות והצדדים לא יחויבו לשאת בהוצאות הבוררות.

 

16.  סמכות מקומית

במקרה של תביעה משפטית בין הצדדים יהיה בית המשפט בת"א יפו בלבד בעל הסמכות המקומית והעניינית לדון בכל מחלוקת ו/או תביעה.

 

פרסום זה מוגש כשירות צרכני לחברי מועדון הוֹט. אין לראות באמור בפרסום זה משום המלצה להתקשרות או לרכישת כרטיסי טיסה ו/או שירותים נלווים. תוכן הפרסום, לרבות בכל הנוגע למכירה מיוחדת כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, הוא באחריות הבלעדית של החברות המפרסמות, ואין למועדון צרכנות הוֹט ו/או להסתדרות ההנדסאים והטכנאים ו/או להסתדרות האקדמאים במח"ר ו/או להסתדרות/לשכת המהנדסים ו/או לאיגוד העובדים הסוציאליים ו/או לחברת ישראכרט כל אחריות לאמור בפרסום זה. טל"ח. מומלץ לבדוק ולהשוות בטרם ביצוע עסקה.

 

 האתר מופעל ומנוהל ע"י חברת פגסוס תיירות ונסיעות בע"מ